Disclaimer voor https://www.pi4zwn.nl

Op deze pagina vind je de disclaimer van https://www.pi4zwn.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door VRZA afd. Zuid West Nederland. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VRZA afd. Zuid West Nederland is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij VRZA afd. Zuid West Nederland.

Geen garantie op juistheid

VRZA afd. Zuid West Nederland streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. VRZA afd. Zuid West Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.pi4zwn.nl op deze pagina.

Deze Disclaimer is laatstelijk aangepast op 1 maart 2024.