Algemene VRZA LedenVergadering 7 april 2018

Op zaterdag 7 april 2018 zal om 11.00 uur (zaal open vanaf 10.30 uur) de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VRZA worden gehouden in Hotel Breukelen, Stationsweg 91  3621 LK, Breukelen. Station Breukelen zit naast deze locatie en is dus goed bereikbaar middels openbaar vervoer.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
  • QSO Party Coen Bakker PF1A
  • Cursussen achter een password Sake van der Schaaf PC7S
 3. Vaststelling notulen ALV van 8 april 2017
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Verslag ledenadministratie
 6. Financieel jaarverslag penningmeester
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Verslag overige commissies
 9. Verkiezing en (her)benoeming van bestuursleden
  • Dennis Wobbema de PA3WOB (penningmeester), Ruud Haller de PA3RGH (Secretaris) en Otto de Ruig de PD2ODR (PR) zijn allen aftredend en herkiesbaar. Raymond Kersten (PA7RAY) tussentijds toegetreden tot bestuur.
 10. Uitreiking erespelden
 11. Uitreiking diverse bekers

  PAUZE

 12. Hobbyscoop, verslag door Mischa van Santen
 13. Radiokampweek, verslag door Maarten Bakker
 14. Ballonvossenjacht, verslag door Maarten Bakker
 15. Begroting 2018
 16. Vaststelling contributie 2019
  • Volgens besluit ALV 2017 is de contributie ook voor dit jaar € 25,=
 17. CQ-PA
 18. PI4VRZ/A
 19. Vaststellen datum ALV 2019
 20. Wat verder ter tafel komt
 21. Rondvraag
  • Vragen kunnen tijdens de ALV schriftelijk tot en met de pauze worden ingediend.
 22. Sluiting.

Het bestuur hoopt velen van u op de ALV te kunnen begroeten.

Namens het bestuur,

Ruud Haller   de PA3RGH, secretaris VRZA.

pa3hfj

Wijnand PA3HFJ is de webmaster van www.pi4zwn.nl en als zodanig verantwoordelijk voor zowel het technisch functioneren van de site als de inhoud. Tevens is hij namens het DQB sub-QSL-manager voor Regio 44. Hij is daarnaast één van de begeleiders van de in 2018 gestarte N/F-cursus..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *